Výsledky – I. fáza

 • Popis dotazníka

Dotazník bol rozdelený do troch častí. Prvá časť bola orientovaná na zisťovanie aktuálneho stavu využívania informačných systémov a informačno-komunikačných technológií v organizáciách na Slovensku. Druhá časť bola zameraná priamo na cloudové služby a ich využitie v praxi. Posledná tretia časť obsahovala zisťovanie demografických údajov o respondentov.

Pred samotným dotazníkovým prieskumom prebehlo aj predbežné testovanie dotazníka (pilotáž) na vzorke 12 respondentov, ktorí posudzovali formuláciu otázok, zrozumiteľnosť otázok, náročnosť a logickú nadväznosť, pričom prípadné pripomienky alebo výhrady boli zapracované pri tvorbe finálneho dotazníka. Spoľahlivosť dotazníka bola posúdená analýzou reliability prostredníctvom Cronbachovej alfy

 • Respondenti

Dotazníkový prieskum medzi používateľmi služieb IS/IKT na Slovensku zameraný na využívanie informačných systémov a cloudových služieb.
Prieskumu sa zúčastnilo 504 respondentov. Celkom bolo oslovených 1317 respondentov zo všetkých sektorov a získali sme 624 vyplnených elektronických dotazníkov, čo predstavuje návratnosť 47,5 %. Z dotazníkov bolo vylúčených 120 nekorektne vyplnených alebo neúplných dotazníkov a získali sme tak výskumnú vzorku 504 respondentov. Úspešnosť prieskumu (incidencia) predstavuje hodnotu 80,8 %.

 • Základné výsledky

Časť výsledkov nášho výskumu je prezentovaná na tejto webstránke len ako grafický výstup (tabuľka, graf).  Kompletné výsledky budú súčasťou pripravovanej publikácie.

 1. Potreba informačných systémov a informačno-komunikačných technológií a ich využívanie


 2. Využívanie webstránok, sociálnych sietí a intranetu v organizáciách


 3. Softvérové vybavenie organizácií


 4. Využívané funkcionality informačných systémov


 5. Využívanie informačno-komunikačných technológií v organizáciách


 6. Prístup organizácií k technickej podpore IS/IKT


 7. Využívanie IS/IKT ako nástroj podpory manažérskych funkcií


 8. Pomer citlivých a ostatných (bežných) údajov, ktoré spracovávajú organizácie


 9. Prehľad využívania úložísk dát v organizáciách


 10. Využívanie cloudových služieb v organizáciách


   

 11. Rozsah využívania cloudových služieb z pohľadu ceny


   

 12. Finančné a nefinančné prínosy z využívania cloudových služieb

 13. Využívanie cloudových služieb respondentovi (osobný cloud)


 14.  Výhody, ktoré prináša využívanie cloudových služieb

 15. Bariéry, ktoré organizácie odrádzajú k využívaniu cloudových služieb


 16. NÁVRH KRITÉRIÍ NA VÝBER POSKYTOVATEĽA CLOUDOVÝCH SLUŽIEB